Viết chữ phấn lên bảng

02/08/2016 | Ephoto 360 | 59,440 view
Viết chữ phấn lên bảng, hiệu ứng chữ , nhập dòng chữ cần viết và nhấn "Tạo ảnh"
 


Hiệu ứng khác