Hiệu ứng ảnh xé

01/08/2016 | Ephoto 360 | 25,695 view
Hiệu ứng ảnh tâm trạng, khung ảnh xé, thể hiện sự mất đi điều gì đó...
 
 
 


Hiệu ứng khác