Hiệu ứng ảnh xé

6,989 view / 2,334
Hiệu ứng ảnh tâm trạng, khung ảnh xé, thể hiện sự mất đi điều gì đó...
 
 
 
Hiệu ứng khác