Hiệu ứng ảnh xé

5,129 view / 1,719
Hiệu ứng ảnh tâm trạng, khung ảnh xé, thể hiện sự mất đi điều gì đó...
 
 
 
Hiệu ứng khác